Regulamin Newslettera

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez sklep internetowy Unhuman.pl, którego właścicielem jest firma Establishment Distribution Anna Stradowska z siedzibą w Gorlicach (38-300) przy ul. Kościuszki 73A, NIP: 526-254-08-46, Regon 146352355 zwany dalej „Unhuman”
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Unhuman na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego unhuman.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Unhuman, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w powyższych podpunktach.
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 5. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie unhuman.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Unhuman i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 6. Następnie Unhuman na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Unhuman, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 7. Unhuman informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
 8. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym momencie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 10. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny w mailu przesłanym przez newsletter, lub skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@unhuman.pl pocztą na adres Unhuman podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 11. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 12. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@unhuman.pl, pocztą bezpośrednio na adres Unhuman podany w Regulaminie.
 13. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez wolę.
 14. Unhuman rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 15. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Unhuman lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 16. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
pixel